مجاهدین افغان چطور جنگ را به قلمرو شوروی کشاندند

مجاهدین افغان چطور جنگ را به قلمرو شوروی کشاندند

لشگر چهل اتحاد جماهیر شوروی چهل سال پیش در شش جدی/ دی به افغانستان حمله کرد. هدف از تهاجم شوروی حمایت از حکومت کمونیستی به رهبری جریان خلق و پرچم بود. نیروهای احزاب اسلامی، معروف به مجاهدین در نبردی ۹ ساله علیه این نیروها و حکومت کمونیستی جنگیدند. مجاهدین اما گاهی این جنگ را به خانه دشمن‌شان می‌کشاندند؛ خاک شوروی.

علی حسینی در گزارشی به مناسبت چهل‌سالگی تهاجم شوروی به افغانستان، داستان جنگ آن‌سوی رودخانه آمو را روایت کرده‌است.