کرونا نوروز افغان‌ها را تعطیل می‌کند

کرونا نوروز افغان‌ها را تعطیل می‌کند

دولت افغانستان از احتمال انتقال ویروس کرونا توسط هزاران مهاجر رد مرزشده از ایران اظهار نگرانی کرده است. رئیس جمهوری افغانستان گفته امکانات باید در مرزهای غربی بیشتر شود. وزارت صحت عامه هم از مردم خواسته برای جلوگیری از شیوع کرونا در مراسم نوروز شرکت نکنند.

رویین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد.