ریاست جمهوری افغانستان؛ یک کرسی، دو مدعی

ریاست جمهوری افغانستان؛ یک کرسی، دو مدعی

در یک رخداد سیاسی نادر در افغانستان دو مدعی ریاست جمهوری در یک زمان و در دو کاخ نزدیک به هم، مراسم تحلیف برگزار کردند، آنهم در میانه انفجارهایی که بر فضای هر دو اجتماع سایه انداخت. سه هفته پیش اشرف غنی توسط کمیسیون انتخابات برنده اعلام شد. او در مقابل اعضای دادگاه عالی افغانستان و در حضور هیاتهای خارجی از جمله نمایندگان آمریکا سوگند ریاست جمهوری ادا کرد. عبدالله عبدالله که نتیجه انتخابات را قبول ندارد، در مقابل شماری از چهره های پر نفوذ سیاسی و در جمع هوادارانش همان متن را خواند.

علی حسینی گزارش می‌دهد.