جراحی پلاستیک برای ترمیم زخمهای خشونت خانگی

جراحی پلاستیک برای ترمیم زخمهای خشونت خانگی

افغانستان می‌تواند برای زنان جای دشوار و خطرناکی باشد. یک نظرسنجی سراسری نشان میدهد که ۸۷ درصد زنان افغان دستکم نوعی از خشونت فیزیکی، جنسی یا روانی را تجربه کرده‌اند. زرقای ۲۸ ساله یکی از این زنها است؛ با تجربه ای تلخ از خشونت خانگی. او داستانش را برای بی‌بی‌سی گفته است.

با این هشدار که تصاویر این گزارش ممکن است ناراحت کننده باشد.