گمرک اسلام قلعه سه روز پس از انفجار هنوز می‌سوزد

گمرک اسلام قلعه سه روز پس از انفجار هنوز می‌سوزد

سه روز پس از آتش‌سوزی گسترده در گمرک اسلام‌قلعه افغانستان، در مرز ایران، والی هرات می‌گوید که آتش هنوز کامل خاموش نشده است. وحید قتالی گفته با کسانی که در این ماجرا غفلت، کندی و سوء استفاده یا غارت کردند برخورد قانونی خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم گفته یکی از دلایل وقوع این حادثه، بی‌توجهی حکومت در ایجاد زیربناها بوده است.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.