ترک کار در رسانه؛ پیامد ناامنی و قتل خبرنگاران زن در افغانستان

ترک کار در رسانه؛ پیامد ناامنی و قتل خبرنگاران زن در افغانستان

ناامنی در افغانستان طی ماههای اخیر بر زندگی خبرنگاران اثر گذاشته است. در این میان، زنانی که در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر هدف حمله قرار گرفته‌اند. بعد از قتل سه کارمند زن تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، بعضی از کارکنان این رسانه ترک وظیفه کردند و بعضی هم تا بهبود وضعیت، نمی‌خواهند سر کار بروند.

سکندر کرمانی گزارش می‌دهد.