کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار سهم دهی به معلولان جنگ در مذاکرات صلح شد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار سهم دهی به معلولان جنگ در مذاکرات صلح شد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در پانزده سال گذشته تعداد افراد معلول در این کشور بیش از یازده درصد افزایش داشته است. این کمیسیون برای جلوگیری از افزایش روزافزون شمار معلولان خواستار آتش‌بس و پایان جنگ شده است. بر اساس گزارش این کمیسیون، حدود ۱۴درصد جمعیت افغانستان معلول هستند.

علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد.