روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۹ قوس

روزنامه های چاپ امروز کابل گزارش ها و مطالب تحلیلی را در باره کابینه جدید افغانستان همراه با عکس های اعضای آن چاپ کرده اند.

حامد کرزی روز گذشته ۲۳ وزیر پیشنهادی خود را به مجلس نمایندگان برای تایید صلاحیت های آنها معرفی کرد. چند وزیر و مقام دیگر که نیاز به تایید مجلس دارند، هنوز معرفی نشده اند.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود با عنوان "مردم از کابینه جدید چه می خواهند؟" نوشته که "مردم خواهان تغییر در همه عرصه ها اند و فکر می کنند که پیامد تغییر سیاسی برای آنها امنیت اجتماعی، اقتصادی و ثبات دایمی" را در پی دارد.

این روزنامه همچنین نوشته که ملت در شرایط کنونی به وزیرانی نیاز دارد که از رنج مردم در روستاها و شهرها آگاهی داشته باشند و با پا گذاشتن بر "علایق کوچک شخصی" به درمان دردهای ملت بپردازند.

انیس در ادامه افزوده است که مردم و جامعه جهانی از کابینه جدید انتظارات مهمی دارند و مردم افغانستان با بصیرت ناظر کارکردهای آنها خواهند بود.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان "کابینه جدید امیدی که به یاس مبدل شد"، نوشته که در این کابینه مقامهای کلیدی به "صاحبان اصلی قدرت" تقسیم شده است. ظاهراً اشاره نویسنده به گروههای بانفوذ در دولت است.

روزنامه حضور وزیران پیشین در کابینه پیشنهادی را نقد کرده و نوشته که شمار زیادی از وزیران پیشین "فاقد دستاوردهای مثبت در حوزه های کاری خود بودند".

به نظر هشت صبح، علاوه بر افراد مورد حمایت برخی کشورهای خارجی، از جمله آمریکا، گروههای بانفوذ قومی و سیاسی نیز "نقش پررنگی" در کابینه پیشنهادی دارند. نویسنده افزوده که تاثیرپذیری آقای کرزی از این دو جریان داخلی و خارجی باعث شده که او کابینه ای "با ترکیب ناهماهنگ و ضعیف" معرفی کند.

روزنامه نخست معرفی کابینه جدید را "گریز دراماتیک تیم آقای کرزی از فشارهای سنگین داخلی و خارجی" خوانده است. اشاره نویسنده به فشارهایی است که در باره ترکیب و گزینش اعضای کابینه از سوی برخی مخافل داخلی و خارجی وجود داشته است.

روزنامه اما پرسیده است با ترکیبی که این کابینه دارد، می شود به ریشه کنی فساد در نهادهای دولتی، که به نظر نویسنده، حکومت در هشت سال گذشته در این زمینه ناکام بوده، امیدی بست.

نخست در ادامه افزوده که اگر "عزم و اراده برای ساختن" وجود داشته باشد، می تواند حتی با "آدم های ناکارآمد" کارهای بزرگی انجام داد.

آرمان ملی مدعی است که آقای کرزی وزیران کابینه پیشین را به دلیل همکاری هایی آنها در مبارزات انتخاباتی به نفع او، در کابینه جدید ابقا کرده است.

به نظر نویسنده این روزنامه منتقد دولت، معیار آقای کرزی در گزینش اعضای کابینه میزان "وفاداری آنها به شخص خود او" است و نه تخصص و شایستگی آنها.

نویسنده افزوده که ممکن است اعضای کابینه جدید مورد تایید اعضای مجلس نمایندگان واقع نخواهند شد و اگر این وزیران موفق به گرفتن رای تایید مجلس هم شوند، دیری در مقامهای شان نخواهند ماند.

ماندگار دیگر روزنامه منتقد دولت نوشته که آقای کرزی آنگونه که به مردم وعده داده بود، نتوانست کابینه متخصص و کارآمدی به مجلس نمایندگان معرفی کند. به نظر نویسنده، مانع اصلی در این زمینه برخی "فشارهای داخلی و بیرونی، تابعیت دوگانه برخی وزیران و ایجاد برخی وزارتخانه های اضافی" بوده است.

ماندگار همچنین به این نظر است که آقای کرزی با این کابینه در مبارزه با فساد، که از کارهای مهم او شمرده می شود، به موفقیتی دست نخواهد یافت. نویسنده افزوده که آقای کرزی "دور باطلی" را می پیماید که در هشت سال گذشته پیموده بود.

این روزنامه در ادامه نوشته که "آخرین امید مردم" مجلس نمایندگان است که به تعبیر نویسنده، با مقاومت مجلس، "وزیران تکراری و ناکارآمدی" که کشور را تا این حد "درمانده و بیچاره" کردند، نتوانند رای تایید بگیرند.

روزنامه افغانستان هم رایگیری در باره تایید یا رد صلاحیت های وزیران پیشنهادی را "آزمونی" برای مجلس نمایندگان دانسته و تاکید کرده که مجلس باید سوابق و صلاحیت های آنان را بدون در نظر گرفتن مسائل قومی و گروهی و بر اساس منافع ملی و تخصص شان بررسی کند.

به نظر نویسنده، آقای کرزی اعضای کابینه جدید را "به دقت" انتخاب کرده و کوشش کرده که هم رضایت حامیان خود را به دست آورد و هم افرادی از طیف های گوناگون اجتماعی بر اساس اصل مشارکت ملی در کابینه حضور داشته باشند.

سروش ملت هم تاکید کرده که اعضای مجلس نمایندگان باید "با دقت و وسواس تمام" به وزیران پیشنهادی بر اساس تخصص، تعهد و توانایی های کاری شان رای دهند.

نویسنده همچنین افزوده که مجلس باید افراد "ناکارآمد و غیرمتخصصی" را که شامل وزیران پیشنهادی شده اند را حذف و افراد کارآمد و متخصص را جایگزین آنها کند.

مطالب مرتبط