نشریات کابل: چهارشنبه 9 جدی

عملیاتهای نظامی اخیر در افغانستان که در مواردی کشته شدن غیرنظامیان را در پی داشت، بار دیگر خشم روزنامه ها را در این مورد برانگیخته است.

روزنامه نخست با توجه به کنفرانس قریب الوقوع لندن در مورد افغانستان نوشته که مسئله کشته شدن غیرنظامیان باید به عنوان یکی از بحث های اصلی در این کنفرانس مطرح شده و دولت افغانستان و جامعه جهانی، راه حل معقولی برای جلوگیری از ادامه آن پیدا کنند.

نخست با اشاره به کشتار غیرنظامیان در دو رویداد جداگانه در ولایت های بغلان و کنر به وسیله نیروهای خارجی، این گونه عملیات ها را "جان گداز و استخوان سوز" توصیف کرده است.

روزناهه ویسا هم به موضوع کشتار غیرنظامیان در این دو منطقه پرداخته و به کنایه نوشته "وقتی چنین دوستانی هستند به داشتن دشمن نیاز نیست."

نویسنده ویسا با انتقاد از روش نظامی نیروهای ناتو در افغانستان به این باور است که این نیروها تنها در پی اهداف خود در افغانستان هستند و به مشکلات مردم نمی اندیشند.

روزنامه چراغ کشتار غیر نظامیان را عامل اصلی فاصله گرفتن مردم از جامعه جهانی دانسته و نوشته که نیروهای افغان در عملیات های ناتو شرکت ندارند.

نویسنده چراغ در ادامه مطلب افزوده که این روش ناتو سبب می شود که فرماندهی جنگ در افغانستان از این نیروها گرفته شده و به نیروهای افغان سپرده شود.

روزنامه آرمان ملی هم از منظر دیگری به کشتار غیرنظامیان در ولایت های کنر و بغلان توجه کرده و کشتن کودکان را در این دو رویداد "گناه نابخشودنی" خوانده است.

این روزنامه برخورد دولت را در چنین قضایای به باد انتقاد گرفته و نوشته کمیسیون سازی های دولت کشتار غیرنظامیان را متوقف نمی کند.

روزنامه ماندگار در یادداشتی تحت نام "تفکر قبیله ای محور تشکیل کابینه جدید"، انتقاد نهادهای جامعه مدنی از حامد کرزی را در راستای تعیین وزرا موجه دانسته است.

روز گذشته شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان رئیس جمهوری این کشور را به دلیل عدم مشوره با آنها در مورد ترکیب کابینه جدید مورد انتقاد قرار دادند.

نویسنده ماندگار به این نظر است که آقای کرزی در تعیین نامزد وزیران، عمدتا به مناسبات فردی توجه نشان داده و به خواست های مردم و جامعه مدنی بی اعتنا بوده است.

مطالب مرتبط