پایان کنفرانس کابل با تعهد کرزی بر مسایل امنیتی و مبارزه با فساد

Image caption مقامهای دولت افغانستان انتظار دارند که با برگزاری نشست کابل، درخواست های آنها از کشورهای کمک کننده پذیرفته شود

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در پایان نشست کابل، گفت که هیات های شرکت کننده در این کنفرانس بر تعهد استراتژیک خود برای برقراری حکومتداری خوب و توسعه در افغانستان تعهد کردند.

این کنفرانس بین المللی با حصول توافق در این مورد که دست کم پنجاه درصد از کمک های بین المللی به طور مستقیم در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد به کار خود پایان داده است.

در حال حاضر، دولت افغانستان به بیست درصد از کمک های بین المللی دسترسی مستقیم دارد و آقای کرزی، برای افزایش این میزان در صدد جلب توجه کشورهای اعطاکننده کمک بوده است.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفته است که شرکت کنندگان در کنفرانس کابل بر سر چشم اندازی عملی برای آینده افغانستان به توافق رسیده اند.

آقای کرزی در این نشست تعهد کرد تا کشورش کنترل نیروهای امنیتی و امور مربوط به آن را تا سال 2014 برعهده گیرد.

اما او تاکید کرد که "نیروھای پلیس ملی و ریاست امنیت ملی ھر دو به بھبود اساسی نیاز دارند."

حامد کرزی افزود که ھدف افغانستان "مبدل ساختن ھر سه نیروی امنیتی به نھادھای قابل اعتماد ملی است که وظیفه شان را در تامین تمامیت و امنیت کشور ما انجام دھند."

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که "ما از ھمکاری نیروھای ناتو و سایر کشور ھای سرباز دھنده استقبال می کنیم و تا ماه ھای آینده روی ایجاد شیوه ھای درست برای سپردن مسئولیت کامل به نیروھای امنیتی افغانستان با ھم کار خواھیم کرد."

آقای کرزی این سخنان را در کنفرانس کابل در حضور نمایندگان حدود 70 کشور جهان اظهار کرد. این اولین کنفرانس در نوع خود با این سطح و گستردگی در دست کم سه دهه گذشته در کابل است.

سخنان آقای کرزی در خصوص کنترل مسایل امنیتی افغانستان توسط نهادهای مسئول در این کشور از آنجا اهمیت دارد که آمریکا اعلام کرده است از اواسط سال آینده میلادی روند خروج نیروهای خود را از افغانستان شروع خواهد کرد. اگرچه هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سخنان خود در نشست کابل تاکید کرد که این اقدام آغاز روند جدیدی در افغانستان خواهد بود و نه پایان روند تعهدات به افغانستان.

فساد اداری

Image caption کرزی: ما متعھد ھستیم که با جامعه کمک کننده کار نمائیم و این اعتماد را برای شان بدھیم تا منابع را از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانند.

کمکهای جامعه جهانی به افغانستان یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست کابل بود.

در این رابطه فساد و عدم شفافیت در هزینه ها از مواردی بود که آقای کرزی با توجه به نگرانی جامعه جهانی در این زمینه، در سخنان خود به طور مستقیم به آنها اشاره کرد.

او گفت کشورش تلاش خواهد کرد تا به فعالیت نهادهای موازی و در نتیجه "تکرار فعالیت ھا و تطبیق پروژه ھای متعدد غیر ھماھنگ در مطابقت با برنامه ھای ملی افغانستان" پایان دهد.

او در خصوص استفاده از کمکهای مالی در افغانستان گفت: "سیستم ھای موجود حکومتی (افغانستان) امروز نھادینه تر شده و در حال رشد است. ما متعھد ھستیم که با جامعه کمک کننده کار نماییم و این اعتماد را برای شان بدھیم تا منابع را از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسانند."

آقای کرزی با توجه به نگرانی جامعه جهانی از وجود فساد افزود: "با در نظر داشت اینکه اعطای قرارداد ھا به عنوان یکی از منابع فساد شناسائی شده است، تقاضا دارم تا تمامی قراردادھایی که از سوی ھمکاران بین المللی ما چه نظامی و چه ملکی (غیر نظامی) اعطا می گردد، اعلام گردد تا مطمئن شویم که نه مسئولین ارشد دولتی و نه اقارب آنھا بصورت غیر قانونی از آن مستفید شوند. ما در برابر آنانی که از جایگاه رسمی و یا روابط فامیلی خود سودجویی می کنند اقدام خواھیم کرد. ما باید روی ایجاد یک سلسله مقررات، معیارات، اصول و اسلوب مسلکی برای نھاد ھا با ھم کار کنیم. این چنین نیازمندی ھا مخصوصاً برای شرکت ھای امنیتی خصوصی که اصل موجودیت آنھا تلاش ھای مشترک مان برای تقویت حکومت افغانستان را تضعیف و تھدید می کند، محسوس است."

تدابیر امنیتی در شهر کابل

این نشست که برای یک روز برگزار شد بزرگترین نشست بین المللی است که ظرف یک دهه اخیر در کابل بزگرار می شود.

به همین دلیل در سراسر شهر کابل، به ویژه خیابانهای نزدیک به محل برگزاری این نشست تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شده بود.

فرودگاه بین المللی کابل هم شاهد وضع این تدابیر بوده است و این فرودگاه تنها به هواپیماهای مقامات شرکت کننده در اجلاس اختصاص یافته است و به گفته مسئولان این فرودگاه، هیچ پرواز دیگری صورت نمی گیرد.

دولت روزهای دوشنبه و سه شنبه را در شهر کابل تعطیل عمومی اعلام کرده و همه مدارس، دانشگاهها و ادارات دولتی در کابل بسته هستند.

Image caption تدابیر امنیتی در کابل شدت گرفته است

مقامهای دولت افغانستان در ماه ها و هفته های اخیر به شدت سرگرم برنامه ریزی برای کنفرانس کابل و پیشنهادهایی که در آن مطرح شد، بوده اند.

به دنبال برگزاری کنفرانس لندن (۲۸ ژانویه) حامد کرزی، رئیس جهموری افغانستان اشرف غنی احمدزی، رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به ریاست ستاد برگزاری نشست کابل تعیین کرد.

آقای احمدزی، از کارشناسان برجسته اقتصادی در افغانستان است، در چند ماه گذشته سرگرم گفتگوهای مقدماتی با مقامهای مختلف داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای برگزاری نشست کابل بوده است.

در هفته های اخیر وزارتخانه ها و نهادهای مختلف افغانستان هم مشغول طرح برنامه های خود برای ارائه در این نشست بوده اند.

مطالب مرتبط