زندگی در شغنان افغآنستان

در این مجموعه عکس شیوه زندگی شغنانیان بدخشان افغانستان به نمایش گذاشته شده است

توضیح تصویر،

مردی شغنانانی در پشت میز سنگی با تلفن صحبت می‌کند

توضیح تصویر،

نمای بیرونی خانه شغنانی

توضیح تصویر،

نمک کلفگان در بازار شغنان

توضیح تصویر،

خانه شغنانی

توضیح تصویر،

بولبولاکژار یا سنگ مخصوص برای کوبیدن

توضیح تصویر،

بازگشت از بازار مرزی مشترَک تاجیکستان و افغانستان

توضیح تصویر،

بازار مرکزی شغنان افغانستان

توضیح تصویر،

لباسشویی معمولاً در بیرون در سر رودخانه‌ها کوچک صورت می‌گیرد

توضیح تصویر،

خرابه‌های قلعه بهرپنجه

توضیح تصویر،

پول ارتباطی میان تاجیکستان و افغانستان در شغنان