برنامه جهانی غذا در افغانستان با کمبود بودجه روبروست

کودکان بیجاشده در شمال کابل حق نشر عکس Getty

برنامه جهانی غذا می گوید به دلیل کاهش بودجه این سازمان، بخشی از برنامه های خود را در حدود نیمی از سی و چهار ولایت افغانستان متوقف می کند.

برنامه هایی که متوقف می شوند شامل "دادن مواد غذایی به مکاتب"، "غذا در برابر کار" و "غذا در برابر آموزش" است.

مسئولان برنامه جهانی غذا می گویند در نظر بود تا در سال ۲۰۱۱ میلادی، بیش از هفت میلوین نفر در افغانستان تحت پوشش برنامه های این سازمان قرار گیرند، اما کمبود پول به این معناست که برنامه های امدادرسانی در سال جاری، تنها نزدیک به چهار میلیون نفر را در افغانستان پوشش خواهد داد.

برادلی جیورانت، معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان می گوید: "ما می خواهیم به تمامی افراد در افغانستان اطمینان بدهیم که تلاش های جدی برای به دست آوردن پول مورد نیاز در جریان است تا بتوانیم فعالیت های خود را در این کشور از سر گیریم."

اما او گفته است که برای از سر گیری برنامه های این سازمان و اجرای برنامه های از قبل تعیین شده، به حدود دوصد و بیست میلیون دلار دیگر نیاز است.

کشورهای مختلف، به شکل داوطلبانه به برنامه جهانی غذا کمک می کنند و بودجه این سازمان را تنها اینگونه کمک ها تشکیل می دهد.

برنامه جهانی غذا می گوید، کمک بسیاری از کشورها به این سازمان کماکان ادامه دارد اما اخیرا کل بودجه این سازمان کاهشی با کاهش مواجه شده است.

مسئولان این سازمان می گویند در نظر دارند کمک های انساندوستانه خود را تنها در اختیار کسانی قرار دهند که به کمک های فوری نیاز دارند و از برنامه های حاشیه ای خود تا به دست آوردن پول بیشتر، بکاهند.

در افغانستان، هزاران نفر برای ادامه زندگی محتاج کمک سازمان هایی چون برنامه جهانی غذا هستند.

دولت افغانستان به تنهایی توانایی رسیدگی به هزاران خانواده فقیر را که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند، ندارد.

مطالب مرتبط