آزار خیابانی، مشکل دختران افغان

دختران افغان برای رسیدن به آزادی های مدنی با محدودیت‌های زیادی دست به گریبانند. یکی ازاین محدودیتها، آزار و اذیتهای خیابان است. به تازگی، شماری از دختران افغان در اعتراض به این مشکل اجتماعی راهپیمایی کردند.

طاهر قادری، بی بی سی،گزارش می دهد.