نگرانی ایران و پاکستان از حضور درازمدت آمریکا در افغانستان

نگرانی ایران و پاکستان از حضور درازمدت آمریکا در افغانستان

کابل، شهری که میزبان حدود دو هزار نماینده از سراسر افغانستان در لویه جرگه سنتی است. لویه جرگه یا نشست بزرگ سنتی، صبح امروز در میان تدابیر کم سابقه امنیتی با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شروع شد و برای چهار روز ادامه خواهد داشت. این جرگه، جرگه مشورتی است و درباره دو موضوع عمده به دولت افغانستان مشوره خواهد داد: چگونگی رابطه استراتیژیک افغانستان با آمریکا و آینده گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت. آمریکا و افغانستان پیمانی نظامی دارند برای حضور درازمدت آمریکا در افغانستان. در این بین، ایران و پاکستان، دو همسایه افغانستان، هم نگرانی های خود را از ادامه این همکاری استراتژیک دارند.

هارون نجفی زاده، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در پاکستان، سراغ سیاستمدارهای پاکستانی رفته تا نظر آنها را جویا شود.