محدودیت ورود شهروندان افغان به پارک صفه

محدودیت ورود شهروندان افغان به پارک صفه

در شهر ِ اصفهان، مسئولان ستاد سفرهای نوروزی، ورود ِ شهروندان ِ افغان را به «پارک کوهستانی صفه» در روز «سیزده به در» ممنوع کردند. هدف از این ممنوعیت، به گفته مقام های ایران، «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کننده ها» بوده است.

جزییات بیشتر از سعیده هاشمی