پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا طرح مصالحه نجیب الله ناکام شد؟

بیست و هفتم سپتامبر مصادف است با روزی که طالبان وارد کابل شدند و در سپیده دم دکتر نجیب الله را اعدام کردند. او در آخرین سالهای حاکمیت اش مشی مصالحه ملی را برای پایان بن بست افغانستان پیشنهاد کرد و این سیاست به دلایلی ره به جایی نبرد.

فقیر محمد ودان از که از فعالان حزبی حزب وطن بود اخیراً کتابی تحت نام مصالحه ملی، اندیشه سیاسی و گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح نوشته و آصف معروف با آقای ودان بر سر تجارب و علل شکست مصالحه ای که رئیس جمهور نجیب الله صحبت کرده و از او ابتدا نیاز طرح اندیشه مصالحه را پرسیده است.