برگزاری دومین نشست امنیتی هرات

نمایندگان نزدیک به سی کشور جهان در نشستی در هرات، بر همکاری های جدی منطقه ای تاکید کردند. هدف از برگزاری این کنفرانس، آغاز یک روند اعتماد سازی در منطقه خوانده شده است. این دومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات است که در قلعه تاریخی اختیار الدین این شهر برگزار شد.

محمد قاضی زاده از هرات گزارش می دهد.