متن نامه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا به دولت افغانستان

Image caption باراک اوباما چهارشنبه شب به دولت افغانستان نامه فرستاده است

ﻗﺼﺮ ﺳﻔﻴﺪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ٢٠١٣ ﻧﻮﻣﺒﺮ ٢٠

جلالتمآب ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺁﻗﺎﯼ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر:

ﻣﺴﺮت دارم ﮐﻪ ﻣﺎ روﯼ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ همکاری ها اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻓﺮاهم می‌کند. ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺳﻴﺪﻳﻢ. اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻴﻦ ﻳﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻮر های ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻨﻴﺎد اداﻣﻪ همکاری‌های ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را می گذارد. اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪﯼ را ﺑﺮاﯼ همکاری های پس از ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﻳﺴﺎف ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن خواهد رﺳﻴﺪ و ﺷﻤﺎر نیروهای آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺟﺪا کاهش خواهد ﻳﺎﻓﺖ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺸﻮر داراﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دوش خواهد ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﯽ ﮔﺸﺎﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻘﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ همکار در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهد ﻳﺎﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﻣﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﺁﻣﻮزش، ﻣﺸﻮرت و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ نیروها اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ همکاری ﮐﺮدﻩ و روﯼ ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺰم در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ‌های ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺰم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ می‌دهیم، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ خواهیم ﺑﻮد. ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪن هرچه زودﺗﺮ اﻳﻦ ﻗﺮارداد هستیم. می‌دانم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ همواره ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﺛﺮات و ﺁﺳﻴﺐ های ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ های ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﮎ می کنم. در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در همین اواﺧﺮ، ﻣﺎ ﺗﻼش های ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوهای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ های ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﺎ ﺗﻼش های ﺧﻮد را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوهای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش های ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﺰت و وﻗﺎر ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺧﺎﻧﻪ های ﺷﺎن و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ همانگونه ﮐﻪﻣﺎ وﻗﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﮑﺎ را می خواهیم، اداﻣﻪ ﺧﻮاهیم داد.

ﻣﺮدان و زﻧﺎن زﻳﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻦ در وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎن های ﺷﺎﻧﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ های ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﯽ می‌کنیم. همانگونه ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺬﮐﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻴﺮوهای اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎت های ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ های ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺧﺎص، داﺧﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺁن هم ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺧﻮاهد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺗﺒﺎع آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﻮرﻳﮑﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ همکاریهای درازﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺗﺬﮐﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، همچنان ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺣﺘﺮام می‌گذارد. ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺎرﮎ اوﺑﺎﻣﺎ، رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﻳﮑﺎ