همایش اعتراضی در هرات در پی بریده شدن بینی و لب یک زن توسط شوهرش

همایش اعتراضی در هرات در پی بریده شدن بینی و لب یک زن توسط شوهرش