پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: بررسی عملکرد بوکوحرام از دیدگاه اسلام

در کشور آفریقایی نایجریا، رهبرگروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت ربودن ۲۳۰ دختر دانش‌آموز ۱۶ تا ۱۸ ساله را به عهده گرفته و تهدید به فروختن این دختران کرده است. ابوبکر شیکاو، رهبر بوکو حرام گفته است: "من دخترانتان را ربودم." ابوبکر شیکاو گفت که این دختران به جای مدرسه رفتن باید ازدواج می کردند. او گفت: "خدا به من دستور داد آنها را بفروشم، آنها اموال خدا هستند و من دستورات او را اجرا می کنم."

عبدالله شادان در بحث هفته مطابقت اقدام این گروه اسلامگرا با احکام و قوانین شریعت اسلامی، دلایل و انگیزه های این عمل و اثرات آن برسیمای اسلام را با دکتر عباس پویا استاد مطالعات اسلامی در آلمان، علی صدر زاده کارشناس جهان عرب و افریقا و قاضی نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان افغانستان بر رسی کرده است.