پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلویزیون های که نفرت مذهبی می پراگنند

کشمکش در بخش های از خاورمیانه جان صدها هزار نفر گرفته است. بعد فرقه‌ ای این کشمکش را تلویزیون های مذهبی شیعه و سنی دامن می زنند که نفرت فرقه ای می پراگنند، بخصوص در عراق. حسیب عمار در میزگردی با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسایل اسلامی در پاریس و عباس پویا، استاد دانشگاه در آلمان این را بررسی کرده که این نوع برنامه ها چه نسبتی با آزادی بیان دارند؟ با توجه به تنش های مذهبی که تازه بالا گرفته، چقدر می توان به نزدیکی بین مذاهب خوشبین بود؟