پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش سرسام‌ آورم قیمت گازمایع در افغانستان

دولت افغانستان همزمان با افزایش سرسام آور قیمت گاز مایع در بازار‌ های کابل، به تجار و وارد‌ کنندگان آن هشدار داده است که اگر قیمت هایشان را گاهش ندهند، جواز فعالیت آنها را لغو می‌کند. این روزها قیمت یک کیلوگرام گازمایع در بازار های افغانستان، بیش از دو برابر شده و در مواردی تا یکصد و پنجاه افغانی هم فروخته می‌شود. مرضیه عدیل این گزارش را از کابل فرستاده است.