اظهارنظر: وزارت خارجه افغانستان: شهروندان افغان به گروه دولت اسلامی در عراق پیوسته‌اند