کشته شدن جوان "حامی گروه دولت اسلامی" در استرالیا

مقامات استرالیایی نام جوان هژده ساله ای را افشاد کرده اند که به دنبال حمله با چاقو به دو افسر پلیس، هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است. پولیس گفته است عبدالنعمان حیدر که در یک خانواده ی افغان زاده شده از گروه دولت اسلامی حمایت میکرد. جان دنیسن گزارشی از سدنی در این باره فرستاده است که بشیر بختیار آن را ارائه می کند.