زورمندان افغان عامل اصلی تجاوز بر زنان و کودکان

بر اساس دریافت های یک نهاد تحقیق در افغانستان، زورمندان مسلح افغان عامل بسیاری از تجاوزهای جنسی بر زنان و کودکان اند. نهاد موسوم به نوا در ضمن خبردادن از افزایش تجاوزهای جنسی گفته در شش ماه گذشته نزدیک به 300 فقره از این نوع جنایت ها را به ثبت رسانده اند.

سید انور از کابل با جزئیات بیشتر