فراغت اولین افسران افغان که از سوی مربیان بریتانیا آموزش دیده‌اند

با حضور وزیر دفاع بریتانیا در کابل اولین گروه از افسران ارتش ملی افغانستان از دانشگاه مارشال فهیم فارغ التحصیل شدند.

توضیح تصویر،

با حضور مایکل فا لون، وزیر دفاع بریتانیا در کابل اولین گروه از افسران ارتش ملی افغانستان از دانشگاه مارشال فهیم فارغ التحصیل شدند.

توضیح تصویر،

این مرکز سال گذشته به حمایت گشایش یافت دانشگاه سن هرست بریتانیا با دانشگاه مارشال فهیم همکار است.