فراغت اولین افسران افغان که از سوی مربیان بریتانیا آموزش دیده‌اند

با حضور وزیر دفاع بریتانیا در کابل اولین گروه از افسران ارتش ملی افغانستان از دانشگاه مارشال فهیم فارغ التحصیل شدند.