کرزی و رهبران جهان - ۱

دیدارهای حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با رهبران جهان در طول سالهای گذشته.