اظهارنظر: کنفرانس لندن برای افغانستان با تجدید تعهد کشورهای شرکت‌کننده پایان یافت