پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت افغانستان در تلاش برای مهار خشونت ها

دولت افغانستان برای مهار خشونت ها در صدد احیای ساختارهای نظامی گذشته بر آمده است. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به شورای امنیت ملی دستور داده تا گارنیزیون یا مرکز فرماندهی مشترک نیروهای امنیتی کشور را دوباره فعال کند. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد.