اختلاس در قراردادهای حمل و نقل وزارت دفاع افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاس در قراردادهای حمل و نقل وزارت دفاع افغانستان

کمیسیون بررسی قراردادهای حمل و نقل وزارت دفاع افغانستان گفته که در قرارداد تیل این وزارت در سال گذشته تلاش شده که با سرپیچی از قانون زمینه صدملیون دالر اختلاس فراهم شود.

بر اساس اظهارات این کمیسیون، این مورد از اختلاس حالا افشا شده و افرادی که در این کوشش ها سهیم بوده اند به چنگ قانون سپرده خواهند شد.

محمد قاضی زاده گزارش میدهد