یونسکو شهر غلغله افغانستان را مرمت می‌کند

شهر غلغله یکی از آثار باستانی مهم افغانستان و میراث فرهنگی جهانی است. شهری با نزدیک به ۲۰۰۰ سال قدمت که در گذر تاریخ بارها تخریب شده است. اولین بار به دست چنگیزخان مغول و بعد هم در جنگهایی که افغانستان در یک قرن اخیر به خود دیده است. از سه سال پیش، یونسکو مرمت این شهر را شروع کرده و توانسته جلوه دیگری به آن دهد. مدیریت پروژه بازسازی با مدیریت آیکوموس آلمان در شهر مونیخ است. مریم انصاری گزارش می‌دهد.