صدای شما: حال و آینده ترانسپورت زمینی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: حال و آینده ترانسپورت زمینی در افغانستان

بر اساس یک گزارش روزنامه واشنگتن پست حدود سی هزار کیلومتر یا چهل درصد کل جاده های بازسازی شده در افغانستان دوباره تخریب شده اند.

اینبار در برنامه "صدای شما" در مورد حال و آینده ترانسپورت زمینی در افغانستان بحث میکنیم.

به نظر شما چرا جاده های نو ساخت افغانستان زود تخریب شدند؟ خرابی جاده ها چه مشکلاتی را برایتان به باور آورده؟