صدای شما: آزادی بیان و افشای اطلاعات محرم امنیتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: آزادی بیان و افشای اطلاعات محرم امنیتی

شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته که به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات محرم امنیتی با کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های که "قوانین نافذه کشور را نقض کنند" برخورد قانونی می‌کند. شما چه نظری دارید؟ انگیزه این اعلامیه شورای امنیت ملی افشا ی اطلاعات محرم بوده است. به نظر شما چه نوع افشاگری‌ها در رسانه‌ها می‌تواند برای امنیت ملی یک کشور آسیب بزند و یا هم برای امنیت کارمندان امنیتی خطرناک و مشکلساز باشد؟

شما در مورد اعلامیه اخیر شورای امنیت ملی افغانستان درمورد پی گیری کسانیکه به گفته آنها اطلاعات محرم امنیتی را فاش میسازد چه نظر دارید؟

برخورد اخیر اداره امنیت ملی افغانستان برای ردیابی گرداننده‌گان صفحه‌ی انتقادی و طنزی فیسبوکی "کابل تکسی" را چگونه ارزیابی میکنید؟