پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در مورد کارایی ساختار حکومت وحدت ملی چه فکر می کنند؟

نارضایتی نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی افغانستان زیاد است .

نظر سنجی ها نیز نشاندهنده کاهش رضایت مردم است .

اما کسانی که در جریان کارزار انتخابات از حکومتی به رهبری اشرف غنی پشتیبانی کردند و در این دولت نقش دارند در مورد کارایی ساختار این حکومت چه فکر می کنند؟

در این باره گفتگوی داشتم با میاگل وثیق از فعالان سیاسی در کارزار انتخاباتی محمد اشرف غنی .