بی سرنوشتی پناهجویان افغان در آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی سرنوشتی پناهجویان افغان در آلمان

پناه جویان افغان در المان گفته اند که به آنها برخی مسولین هشدار داده که پرونده های شان در آن کشور بررسی نمی شود و آنها می توانند آلمان را داوطلبانه ترک کنند.

هفته پیش توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان فدرال گفت بسیاری از این مهاجران افغان پس به کشور شان فرستاده خواهند شد.

بی سرنوشتی نه تنها گریبان مهاجران تازه وارد گرفته است حتی کسانی که یک یا یکنیم سال پیش هم آمده اند بی سرنوشت اند.

عبدالله شادان از شاهین رسول، افغان مقیم آلمان که با مهاجرین و پناهندگان کار می کند پرسیده است که او وضعیت آنها را چگونه می بیند؟