صدای شما: در افغانستان زنان چگونه الهام بخش بوده اند؟

صدای شما: در افغانستان زنان چگونه الهام بخش بوده اند؟

زنان زیادی در یک قرن گذشته در سراسر جهان دستاوردهای چشمگیری در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته اند که منبع الهام برای دیگران بوده است.

شخصیت و کار زنان بی شماری در افغانستان نیز الهام بخش و تاثیر گذار بوده است از یک مادر موفق تا معلم یا سیاستمدار و دانشمند.

برای شمادر افغانستان زنان چگونه الهام بخش بوده اند؟

در خانواده تان یا جامعه زنان چگونه بر شخصیت شما تاثیر گذاشته اند؟