بازگشت غم انگیز آنها که دل به دریا زدند

بازگشت غم انگیز آنها که دل به دریا زدند

جسد هفت مهاجر افغان که در آب های مدیترانه غرق شده اند، امروز در کابل به خاک سپرده شد. قربانیان همه عضو یک خانواده بودند. افغانستان بعد از سوریه بیشترین جمعیت مهاجران جهان را دارد.

کاوون خموش از کابل گزارش می دهد.