نقش زنان بر دیوار پاسگاه‌های پلیس افغانستان

در افغانستان، در روز جهانی زن، گروهی از زنان به پاسگاه های پلیس رفتند و روی دیوار پاسگاه نقاشی کردند. یکی از نقاشی ها، تصویر یک زن پلیس است که می گوید زن بودن و پلیس بودن در افغانستان پرچالش است.

کاوون خموش گزارش می دهد.