پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجوی افغان، رئیس جمهور لیتوانی و یک ویدئو روی یوتیوب

زندگی یک پناهجوی افغان در یونان دگرگون شد وقتی از طریق یوتیوب از رئیس جمهوری لیتوانی کمک خواست. بصیر یوسفی مترجم سربازان لیتوانی در ولایت غور افغانستان بود. با پایان ماموریت آنها زندگی او در افغانستان سخت شد و راه مهاجرت را در پیش گرفت.

هارون نجفی زاده گزارش می دهد.