هشدار معترضان تغییر مسیر انتقال برق به دولت افغانستان

در کابل، معترضان به نحوه اجرای یکی از جنجالی ترین پروژه‌های انتقال برق، به حکومت هشدار دادند که یک هفته وقت دارد تصمیمش را در این مورد عوض کند. معترضان خواهان دکل های برق در مسیر بامیان و میدان در مرکز افغانستان اند اما حکومت گفته راه مناسب راه شمالی سالنگ است و باید کمیسیونی ملی آنرا بررسی کند.

کاوون خموش گزارش می دهد.