پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوچرخه سواری اعتراضی از بامیان تا کابل

دو زن افغان در اعتراض به تصمیم دولت که گفته خط برق ترکمنستان از راه شمالی سالنگ بگذرد، از بامیان تا کابل رکاب زدند. در اعتراضی سمبلیک آنها دو چراغ نفتی هم برای رییس جمهور و رییس اجرایی دولت سوغات بردند.

ارشاد هنریار گزارش میدهد.