پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان افرادی که خانواده خود را در مسیر رسیدن به اروپا از دست می‌دهند

شمار زیادی از کسانی که در آرزوی رسیدن به زندگی بهتر سفر به سوی اروپا را آغاز می کنند، اعضای خانواده خود را در آب های مدیترانه از دست می دهند. درد از دست دادن اعضای خانواده زمانی دشوارتر می شود که پناهجویان ناچار می شوند دربه در یافتن و شناسایی بستگانشان شوند.

فیروز رحیمی گزارش می دهد.