آواز زنان در قفس موسیقی ایران

آواز زنان در قفس موسیقی ایران

بعضی از بزرگترین نامهای آواز ایران، زنان بودند اما به گواهی کتابهای تاریخ موسیقی فضای موسیقی ایران، فضایی مردانه بوده است. برای بانوان اجرای موسیقی اغلب با بدنامی همراه بوده و از این رو اغلب آنان پشت نام های مستعار کار کرده اند. فرج بال افکن در این گزارش نگاهی انداخته به ستارگانی که در موسیقی دستگاهی ایران پیشگام بوده اند.