اجرای موسیقی سپیده رئیس سادات در استودیوی بی بی سی

اجرای موسیقی سپیده رئیس سادات در استودیوی بی بی سی

در آخرین ویژه برنامه صد زن سپیده رئیس سادات نوازنده و خواننده کاری از خانم الهه با نام مست مستم را در استیودیوی بی بی سی اجرا می کند.