اجرای موسیقی سپیده رئیس سادات  در ایتودیوی بی بی سی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای موسیقی سپیده رئیس سادات در استودیوی بی بی سی

در آخرین ویژه برنامه صد زن سپیده رئیس سادات نوازنده و خواننده کاری از خانم الهه با نام مست مستم را در استیودیوی بی بی سی اجرا می کند.