فروش زمستانی نفیس‌ترین آثار سادبیز

موسسه حراج سادبیز در لندن، در فروش زمستانی کارهای هنری مدرن، مجموعه ای از آثار را عرضه کرده است. کلکسیونی که تاحدود نیم میلیارد دلار ارزش گذاری شده است.در این نمایشگاه کارهای زیادی از مجموعه آثار پیکاسو و گوستاو کلیمت عرضه شده است. کسری ناجی نگاهی انداخته به بعضی از نفیس ترین آنها که قراراست تا دو هفته دیگر به حراج گذاشته شود. این گزارش را ببینید.