شصت سال بعد از مرگ 'لاهوتی'؛ مردم تاجیکستان هنوز تولدش را جشن می‌گیرند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شصت سال پس از مرگ 'لاهوتی'؛ مردم تاجیکستان هنوز تولدش را جشن می‌گیرند

از مرگ ابوالقاسم لاهوتی، شاعر عصر مشروطیت در ایران، شصت سال می‌گذرد. او حدود صد سال پیش به اتحاد جماهیر شوروی پناه برد و تا پایان عمرش در سمرقند و دوشنبه و مسکو کار و زندگی کرد. در تاجیکستان ابوالقاسم لاهوتی را از پایه‌گذاران ادبیات نوین تاجیک می‌دانند و امسال صد و سی امین سالگرد تولدش را جشن می‌گیرند. خبرنگارمان سهراب ضیا نگاهی کرده به جایگاه ابوالقاسم لاهوتی در ادب و فرهنگ تاجیکستان.