قربانیان ایرانی تصفیه‌های استالینی؛ پای صحبت‌های تورج اتابکی

قربانیان ایرانی تصفیه‌های استالینی؛ پای صحبت‌های تورج اتابکی

به تازگی و همزمان با صد سالگی انقلاب اکتبر روسیه، کتابی درباره ایرانی‌هایی که در شوروی سابق زندگی می‌کردند و شمار زیادی از آنها در تصفیه‌های استالینی قربانی شدند به چاپ رسید. کتاب «قربانیان زمان» برآمده از اسناد دولتی شوروی سابق و گزارش‌هایی است که مردم در مورد همدیگر می‌نوشتند و به دستگاه امنیتی می‌فرستادند.

به همین بهانه برنامه تماشا پای صحبت تورج اتابکی، مورخ ایرانی و یکی از دو مؤلف این کتاب نشسته تا داستان پدید آمدن آن و سرنوشت هزاران ایرانی که این کتاب دربارهشان و به یادشان نوشته شده را بازگو کند.