گزارشی که زندگی نوازنده جوان را عوض کرد

گزارشی که زندگی نوازنده جوان را عوض کرد

کیانوش شهنازی، جوان نوازنده‌ای است که از سنین نوجوانی در خیابان‌ها و محله‌های تهران ویولن می‌نوازد . کیفیت نواختن سازش آن هم با ساز دشواری مانند ویولن باعث شهرت وی در فضای مجازی شده است .

شهرتی که البته باعث نشده که تغییر خاصی در زندگی او اتفاق بیفتد و این روزها نیز مانند گذشته کماکان از نوازندگی در کوچه‌ها امرار معاش می‌کند .

بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد.