هنرمندی آمریکایی با تبار مصری و یمنی که دنیا را با لنزی زنانه می بیند

هنرمندی آمریکایی با تبار مصری و یمنی که دنیا را با لنزی زنانه می بیند

یمنی عرشی عکاس و فیلمسازی آمریکایی و عرب تبار است. موضوع اصلی کارهای او زنان در خاورمیانه است، خصوصا در یمن و شمال آفریقا نگاه زن به آیین‌ها، رابطه‌اش باطبیعت ، تصویر زن مسلمان درغرب از برخی موضوعات کارهایش هستند.

ناجیه غلامی گزارش می‌دهد.