ساز برابری جنسیتی کوک می شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساز برابری جنسیتی کوک می شود

اخیرا یک زن به عنوان رهبر یکی از مشهورترین ارکسترهای موسیقی بریتانیا انتخاب شده؛ عرصه‌ای که در آن تفاوت تعداد زنان نسبت به مردان، از زمین تا آسمان است. هشت زن در برابر چند صد نفر. اما تلاش‌هایی برای از بین بردن این تفاوت و زمینه‌سازی برای رهبری زنان در ارکسترهای موسیقی و اپرا آغاز شده. سیان لوید، در اولین هفته از شروع کار تیان یی لو در ارکستر ملی ولز، به دیدن او رفته:

موضوعات مرتبط